รับดูแลระบบ MA

(MA) คืออะไร ?

(MA) Maintenance Service Agreement บริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ไอที, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยจากภัยคุกคามี่อาจเกิดขี้นได้เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

ทำไมต้องใช้บริการ (MA)

  • เป็นการลดภาระในการดูแลระบบทรัพย์สินของระบบสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสื่อสาร เป็นต้น โดยการจาก IT ประจำองค์กร
  • ลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีโดยจะวางแผนเฉพาะด้านนโยบาย และการบริการใหม่ ๆ ของทางองค์กร
  • ลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
  • ไม่สามารถว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะบางด้านเข้ามาทำงานได้ เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างไม่ดึงดูดใจบุคลากรเหล่านั้น
  • ต้องการให้องค์กรมีการให้บริการทางด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป